Friday, June 09, 2006

Darren

Darren

1st kanji:[da] a rudder;
2nd kanji:[ren] continuation; a series; stretch;

Amy

Amy

1st kanji:[ei] love;
2nd kanji:[mi] beauty;

Karen

Karen

1st kanji:[ka] a flower;
2nd kanji:[ren] continuation; a series; stretch;

Greig

Greig

1st kanji:[gu] together;
2nd kanji:[rei] a peak; a top;
3rd kanji:[gu] a shrine; a prince;

Jake

Jake

1st kanji:[ji] a magnet;
2nd kanji:[ei] defend; protect;
3rd kanji:[ku] for a long time;

Thursday, June 08, 2006

Jamyn

Jamyn

1st kanji:[ji] time;
2nd kanji:[ei] a shadow;
3rd kanji:[min] bright; sunny;